Terma HGK je osnovana 1998 godine. Osnovni program poduze?a je proizvodnja, monta?a, servis te projektiranje i izvo?enje rashladnih i toplinskih postrojenja u industrijskim i komercijalnim objektima. Naglasak je na industrijskim postrojenjima koje koriste amonijak kao rashladno sredstvo i hladnja?e koje koriste ekolo?ki prihvatljive rashladne medije ( R404A , R407C ?. )

?elja nam je izgraditi energetski u?inkoviti i ekolo?ki prihvatljivo postrojenje koje ?e ispuniti o?ekivanja na?ih kupaca

Za na?e kupce osiguravamo:
- kvalitetne savjete u fazi odlu?ivanja za posao
- kvalitetno tehni?ko rje?enje i kvalitetan projekat
- dobro i energetski u?inkovito postrojenje
- kvalitetnu izvedbu instalacija i hladioni?kih panela

Naglasak na kvalitetu je na?e posebno zadu?enje, jer nam je cilj da budemo prepoznati na tr?i?tu kao dobra i kvalitetna firma .

The Rolex replica watches Deepsea's case is equipped with a drain valve that protects the diver's watch from damage during deep dive. Rolex replica watches uk patented the drain valve in 1967. When the diver is decompressing in the high pressure chamber, the drain valve releases the excessive pressure accumulated inside the case. The safety and reliability of the replica watches sale is definitely the top priority in deep diving activities. Therefore, every Rolex Deepsea has to pass the Rolex strict waterproof test. To this end, Rolex teamed up with Comex to develop a high-pressure test box. Each replica rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters.

Svjesni smo nastojanja svijeta da za?titi okoli?, te u skladu s tim na?im tehni?kim rje?enjima i ugradnjom ekolo?ki prihvatljivih materijala nastojimo udovoljiti va?e?im propisima o ?a?titi okoli?a.

Osim do sada navedenog obavljamo i poslove isporuke i monta?e hladioni?kih i fasadnih panela i za taj posao posjedujemo sva potrebna pomagala i alate.

Posjedujemo LVD -ovu liniju za obradu lima (škare, savija?ica i koordinatna štanca) sa potpunim CAD/CAM su?eljem. Strojeve koristimo za svoje proizvode, kao i za uslu?ne radove (izrada limenih oplata, kabina za liftove, savijanje profila razli?itog oblika i namjene.... ). 

O NAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2004-2014 - Terma H.G.K. d.o.o. - Sva prava pridr?ana